Vedtægter

§1  Foreningens navn er ”Støtteforeningen Helsingør Pigegardes venner”. Foreningen er selvstændig og upolitisk.

§2  Foreningens formål er at støtte Helsingør pigegarde økonomisk og, hvis det er muligt, praktisk.

§3  Alle, uanset tilknytning til Helsingør pigegarde, kan optages som medlemmer.

§4  Medlemskontingentet udgør kr. 150,- årligt. Betalingskort udsendes i Februar måned og kvittering for indbetalt kontingent er samtidig medlemsbevis. Mere end et års restance medfører eksklusion. Kontingentforhøjelse kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling.

§5  Indbetalte kontingenter, samt overskud fra diverse arrangementer, skal overgå til Helsingør pigegarde, som økonomisk tilskud til gardens drift. Foreningen skal dog altid have en kassebeholdning til videreførelse af dens arbejde.

§6  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes med mindst 8 dages varsel i Marts/April måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til formanden senest 3 dage før.

§7  Såfremt to medlemmer af bestyrelsen, eller ti ordinære medlemmer, forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter ønsket.

§8  Foreningens ledelse består af en bestyrelse på i alt syv medlemmer. En formand, en kasserer samt fem medlemmer. Alle syv medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling, ved almindelig flertalsafgørelse. Valgperioden er på to år. Formand og kasserer kan ikke samtidig være på valg.

§9  Foreningens  økonomiske midler skal henstå på en postgiro- eller bankkonto. Kun de fornødne kontanter bør være i kassererens besiddelse. Al medlemskontingent, samt overskud fra diverse arrangementer, indsættes på en af de ovennævnte konti.
Kassereren har fuld rådighed over foreningens midler. Større udbetalinger, hvortil der ikke foreligger faktura, må dog kun foretages hvis der foreligger et bestyrelsesreferat med både formandens og kassererens underskrift.

§10  Enhver afstemning afgøres ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal finde sted hvis mindst ti medlemmer fremsætter ønske herom.

§11  Indkaldelse med ønsket om foreningens opløsning finder sted efter de i §6 og §7 nævnte betingelser. Opløsning af foreningen, kræver at mindst halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede og at beslutningen træffes som almindelig flertalsafgørelse.

§12  Ved foreningens opløsning skal evt. formue overgå til Helsingør pigegarde.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 29. November 1974, og senest ændret på den ordinære generalforsamling, 2. April 2019.

Loading