Generalforsamling 2024

Støtteforeningen
Helsingør Pigegardes Venner

Ændringsforslag til vedtægterne

Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer i HPGV´s vedtægter.

1. Ændring i §4.

Betalingskort udsendes i februar måned og kvittering for indbetalt kontingent er samtidig medlemsbevis. Mere end et års restance medfører eksklusion.

Ændres til

Anmodning på kontigentbetaling, fremsendes via MobilePay, Mail eller anden elektronisk kontakt. Medlemskab er gældende dét år der er betalt for og ophører ved årets udgang.

Dette ønskes for at holde omkostningerne nede, og gøre arbejdet nemmere for bestyrelsen.

2. Ændring i §5

Indbetalte kontingenter, samt overskud fra diverse arrangementer, skal overgå til Helsingør pigegarde, som økonomisk tilskud til gardens drift. Foreningen skal dog altid have en kassebeholdning til videreførelse af dens arbejde.

Ændres til

Indbetalte kontingenter, samt overskud fra diverse arrangementer, skal fortrinsvis overgå til Helsingør pigegarde, som økonomisk tilskud til gardens drift. Foreningen skal dog altid have en kassebeholdning til videreførelse af dens arbejde, samt tilskud til alle garders personlige ansøgning om tilskud.

3. Ændring i §6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes med mindst 8 dages varsel i Marts/April måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til formanden senest 3 dage før.

Ændres til

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes med mindst 28 dages varsel i Februar/Marts/April måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt eller på mail, til formanden senest 14 dage før Generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på HPGV.dk senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Dette ønskes ændret, så bestyrelsen har tid og mulighed, for at bearbejde indkomne forslag, samt følge almindelig skik i foreningsarbejde.

4. Ændring af §7 såfremt ændring nr 3 af §6 godkendes.

Såfremt to medlemmer af bestyrelsen, eller ti ordinære medlemmer, forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter ønsket.

Ændres til

Såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen, eller 10 ordinære medlemmer, forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter ønsket, såfremt det ikke, rammer ind i helligdage eller skolernes ferieuger.

5. Ændring af §8

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på i alt syv medlemmer. En formand, en kasserer samt fem medlemmer. Alle syv medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling, ved almindelig flertalsafgørelse. Valgperioden er på to år. Formand og kasserer kan ikke samtidig være på valg.

Ændres til

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på i alt 5 eller 7 medlemmer, alt efter hvor stor tilgang der er til bestyrelsesposter. Én formand, én kasserer samt 3 eller 5 medlemmer. Alle 5 eller 7 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling, ved almindelig flertalsafgørelse. Valgperioden er på 2 år. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år, og vælges på Generalforsamlingen.

Der vælges samtidigt 2 til 4 suppleanter, som er for en 1. årig periode.

Dette ønskes ændret, for at formaliteterne kan opretholdes ifølge vores vedtægter, alt efter til/afgang til bestyrelsesposterne.

6. Tilføjelse til §8

§8A Formand og Kasserer tegner Foreningen og vælges som særskilt punkt på dagsordenen.

7. Ændring af §9

Foreningens økonomiske midler skal henstå på en postgiro- eller bankkonto. Kun de fornødne kontanter bør være i kassererens besiddelse. Al medlemskontingent, samt overskud fra diverse arrangementer, indsættes på en af de ovennævnte konti. Kassereren har fuld rådighed over foreningens midler. Større udbetalinger, hvortil der ikke foreligger faktura, må dog kun foretages hvis der foreligger et bestyrelsesreferat med både formandens og kassererens underskrift.

Ændres til

Foreningens økonomiske midler skal henstå på en bankkonto. Kun de fornødne kontanter bør være i kassererens besiddelse. Al medlemskontingent, samt overskud fra diverse arrangementer, indsættes på foreningens bankkonto. Kassereren har fuld rådighed over foreningens midler. Større udbetalinger, hvortil der ikke foreligger faktura, må dog kun foretages hvis der foreligger et bestyrelsesreferat med både formandens og kassererens underskrift, samt at den øvrige bestyrelse er bekendt med dette.

Betalinger og pengeoverførelser fra bankkonti kræver to godkendelser. Disse godkendelser sker af henholdsvis kassereren og formand.

Dette ønskes ændret, for at formaliteterne er korrekte.

Mvh Bestyrelsen

Loading